Walne Zebranie Sprawozdawcze JKMW Kotwica

25 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica. Przedstawione zostały sprawozdania z działalności gdyńskiej centrali oraz jednostek terenowych Klubu. Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi.

Niewątpliwie najważniejszym punktem Zebrania było przyjęcie poprawek do Statutu Klubu. Prowadzone w ubiegłych miesiącach konsultacje zaowocowały konstruktywnymi zmianami, co do których Zarząd Atol-u odnosił się kilkukrotnie. W wyniku rozmów z Zarządem Klubu oraz dyskusji na spotkaniu z Komisją Statutową osiągnięto ostateczny konsensus. Z punktu widzenia naszego Oddziału najważniejsze zapisy w znowelizowanym Statucie to §46 Pkt. 1 c

regulujący w jasny i jednoznaczny sposób kwestię co do możliwości zarządzania będącym pod naszą opieką FARUREJEM:

"Komandor (Oddziału) z racji pełnionej funkcji jest pełnomocnikiem Armatora i Kierownikiem Zakładu Pracy"

oraz §49 regulujący wymagania, jakie Oddział powinien spełnić, aby móc uzyskać osobowość prawną i dający nam zielone światło do podjęcia konkretnych działań w tymże właśnie celu.

Pozytywnym aspektem potwierdzonym podczas Zebrania jest widoczny rozwój i rozbudowa struktur Klubu. W chwili obecnej JKMW Kotwica poza centralą w Gdyni (liczącą 221 członków) składa się z:

- Oddziału ATOL w Warszawie (65 członków),

- Oddziału Świnoujście (113 członków),

- Sekcji w Świnoujściu (94 członków).

Ponadto w roku 2017 planowane jest powołanie Sekcji Sportowej w Gdańsku.

Kolejną ważną zmianą jest rejestracja Klubu w Urzędzie Skarbowym w Gdyni jako czynnego podatnika VAT obowiązująca od dnia 1 marca 2017 r. Jednocześnie zarejestrowane zostały 4 kasy fiskalne w związku z czym Klub jest zobowiązany do prowadzenia rozszerzonej rachunkowości. Wiąże się to z dodatkowymi obciążeniami i obowiązkami zarówno dla Pani księgowej jak i Skarbników poszczególnych jednostek terenowych.

Wszystkich Klubowiczów zachęcam do zapoznania się ze Sprawozdaniem Zarządu Klubu za 2016 rok oraz Znowelizowanym Statutem.

Oddział "ATOL" Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

ul. 11 listopada 17/19, 03-446-Warszawa, Polska   KRS: 0000785966